reklama
  • Tadeusz Woźniak Sejm

REACT-EU – unijne wsparcie na walkę ze skutkami pandemii dla województwa łódzkiego

COVID-19 zrewolucjonizował znaną nam rzeczywistość, zatrzymał gospodarkę, wymusił zmianę trybu pracy i edukacji oraz znacznie obciążył opiekę zdrowotną. Z tego powodu Komisja Europejska stworzyła kompleksowy plan naprawczy, którego zadaniem jest ograniczenie społecznych i gospodarczych skutków pandemii. REACT-EU jest jednym z największych programów unijnych, jego budżet wynosi ponad 50,6 miliardów euro. Działania UE zapewniają zrównoważone ożywienie gospodarcze w całej Europie i gwarantują, że żaden z jej regionów nie zostanie pominięty.

- R E K L A M A -

Środki będą wykorzystane na inwestycje w służbę zdrowia, cyfryzację i ekologię, infrastrukturę oraz usługi. Przeznaczone będą też dla małych i średnich przedsiębiorstw na działania przyczyniające się do naprawy gospodarki.

Kto otrzyma pieniądze?

- R E K L A M A -

Województwo łódzkie otrzyma ponad 26 mln euro. Finansowanie REACT-EU uzupełni projekty na lata 2014-2020 oraz dostarczy środków na programy finansowane z budżetu UE na lata 2021-2027. Polska ma stać się bardziej ekologiczna, cyfrowa i odporna. Poziom dofinansowania projektów dla instrumentu REACT-EU może sięgnąć 100%, co oznacza, że projekty mają szansę być w całości sfinansowane z dotacji unijnych. W województwie łódzkim zakres interwencji REACT-EU skupia się na trzech obszarach – REACT-EU dla przedsiębiorstw, REACT-EU dla odnawialnych źródeł energii oraz REACT-EU dla zdrowia.

REACT-EU w Łódzkiem dla przedsiębiorstw

- R E K L A M A -

W ramach pomocy dla przedsiębiorstw, dofinansowanie ze środków REACT-EU zostanie przeznaczone na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw na odbudowę i zwiększenie odporności gospodarczej po kryzysie związanym z COVID-19. Wspierane będą działania inwestycyjne, głównie związane z transformacją cyfrową oraz ekologiczną. Najbliższy nabór wniosków o dofinansowanie zaplanowany jest od 7 do 28 września 2022 r. Instytucją organizującą konkurs jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wynosi 9,5 miliona euro. W konkursie będą mogli wziąć udział przedsiębiorcy z sektora MŚP z województwa łódzkiego, których obroty ze sprzedaży w okresie 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021 spadły w stosunku do analogicznego okresu z 2019 roku o min. 15%. Głównym celem projektów będzie podwyższenie konkurencyjności firm w Łódzkiem, ich wzmocnienie i uodpornienie na kryzysy.

REACT-EU w Łódzkiem dla ekologii

Ze środków REACT-UE sfinansowane zostaną również działania w zakresie produkcji lub dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej ze źródeł odnawialnych. Projekty te będą mieć na celu zmniejszenie emisyjności gospodarki, poprawę jakości powietrza, a także ogólną poprawę stanu środowiska w regionie. W związku z dodatkowymi środkami Zarząd Województwa Łódzkiego już przeniósł część wybranych do dofinansowania projektów z Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna do Osi Priorytetowej XIII REACT-EU. Są to projekty dotyczące montażu odnawialnych źródeł energii oraz budowy instalacji prosumenckich. Ogólna wartość dofinansowania wyniosła 28 655 194,18 zł. Szczegółowa lista przeniesionych i dofinansowanych projektów znajduje się na stronie rpo.lodzkie.pl.

REACT-EU w Łódzkiem dla zdrowia

REACT-EU dla zdrowia wzmocni system ochrony zdrowia w Łódzkiem. Dofinansowane zostaną działania związane z procesem leczenia pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 oraz ich rehabilitacją. Wsparcie otrzymają także podmioty udzielające świadczeń onkologicznych. W ramach działania REACT-EU dla zdrowia w Łódzkiem uruchomiono już nabór do trzech projektów dotyczących modernizacji i przebudowy dwóch łódzkich szpitali – Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika oraz Szpitala Chorób Płuc im. Bł. O. Rafała Chylińskiego. Formularz wniosku o dofinansowanie do projektów wraz z załącznikami można składać do 31.08.2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Więcej informacji o każdym projekcie znajduje się na stronie rpo.lodzkie.pl w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.

Fundusze w powiecie kutnowskim

Dotacje unijne już podczas pandemii pomogły utrzymać działalność firm z powiatu kutnowskiego, które wskutek obostrzeń znalazły się w trudnej sytuacji. Jest wśród nich przedsiębiorstwo z branży metalowej „Lukmar” z miejscowości Łanięta, które otrzymało ponad 210 tys. zł wsparcia na bieżącą działalność w związku z problemami finansowymi. Pomocy udzielono również firmie z branży fitness „Siłownia Wibrotrening” z Kutna. Zawieszenie działalności siłowni było bardzo trudne do udźwignięcia przez przedsiębiorców, dlatego firma otrzymała ponad 23,5 tys. zł wsparcia na kapitał obrotowy z Funduszy Europejskich. W ramach projektu dotyczącego ochrony zdrowia w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zakupiono środki ochrony osobistej i potrzebny sprzęt medyczny do Kutnowskiego Szpitala Samorządowego. Działania w ramach REACT-EU na terenie województwa łódzkiego mają na celu wzmocnienie radzenia sobie ze skutkami pandemii poprzez sprawniejszą i bardziej kompleksową opiekę medyczną. REACT-EU pomaga także budować lepszą przyszłość naszego regionu w Europie, bazując na wdrażaniu rozwiązań wspierających ochronę środowiska, propagując odnawialne źródła energii oraz cyfryzację.

Nie przegap: