reklama

Ważny komunikat Gminy Kutno, masz czas do 16 czerwca

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wynikającym z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2519 z późn. zm.), Wójt Gminy informuje właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kutno o przedłużeniu do 16 czerwca 2023 r. terminu zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej.

- R E K L A M A -

Wypełnione zgłoszenie należy złożyć do Urzędu Gminy Kutno, pokój nr 1 (parter). Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków wybudowane po wyżej wymienionym terminie należy zgłaszać niezwłocznie po oddaniu ich do eksploatacji.

Druki zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Gminy, pokój nr 1 (tel. 24 384 89 03), gdzie każdy zainteresowany może uzyskać dodatkowe informacje oraz na stronie www.gminakutno.pl

- R E K L A M A -

Ponadto przypominamy, że zgodnie z zapisami ww. ustawy właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub
w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych;

- R E K L A M A -

opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez korzystanie z usług przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia (aktualny wykaz przedsiębiorców realizujących ww. usługi na terenie gminy Kutno można pobrać ze strony https://bip.gminakutno.pl/strony/710.dhtml, bądź otrzymać w Urzędzie Gminy, pokój nr 1);

udokumentowania ww. faktu opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez okazanie umów
i dowodów uiszczania opłat za te usługi osobom kontrolującym.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Kutno (Uchwała Nr XXXIX/292/2021 Rady Gminy Kutnoz dnia 19 listopada 2021 r.) wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości należy realizować z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, natomiast osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji danej oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na 24 miesiące. Realizacja powyższego obowiązku podlegać będzie kontroli.

Poniżej do pobrania druk zgłoszenia i aktualny wykaz przedsiębiorców

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: