Wstąp do policji! Sprawdź, jakie są wymagania

Rekrutacja do służby w Policji na 2021 rok w województwie łódzkim została uruchomiona. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami jakie wymogi należy spełnić, aby zostać funkcjonariuszem Policji. Informacje na temat tego co oferujemy i czym możecie zajmować się będąc policjantem można uzyskać odwiedzając naszego doborowego Fanpage na Facebooku lub na Instagramie: @Zostań Łódzkim Policjantem.

- R E K L A M A -

Zgodnie z Ogłoszeniem Komendanta Głównego Policji terminy przyjęć na 2021 rok wyglądają następująco:

 • 23  lutego  2021 r.
 • 20  kwietnia  2021 r.
 • 13  lipca  2021 r.
 • 15  września  2021 r.
 • 3   listopada  2021 r.
 • 30  grudnia  2021 r.

Dotyczą one tylko tych osób, które przeszły pozytywnie wszystkie procesy rekrutacji.

- R E K L A M A -

GDZIE BĘDZIE REALIZOWANY NABÓR?

Przyjęcia są i będą realizowane na bieżąco do wszystkich jednostek powiatowych i miejskich policji na terenie całego województwa  łódzkiego.

- R E K L A M A -

CO ZYSKUJESZ?

 • stabilne zatrudnienie;
 • pensję na start w wysokości ok. 4000 zł na rękę (dla osób poniżej 26 roku życia), 3600 złotych na rękę dla osób powyżej 26 roku życia;
 • nagroda roczna tzw. trzynastka,
 • nagrody jubileuszowe,
 • równoważnik za umundurowanie,
 • coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta uzależnione od liczby członków rodziny,
 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby,
 • coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych,
 • płatne nadgodziny,
 • zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego – tzw. czternastka.
 • możliwość uzyskania praw emerytalnych po przepracowaniu 25 lat;
 • uzyskanie tytułu licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
 • adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestnictwo w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
 • uczestnictwo w kursach językowych np. z języka angielskiego, języka rosyjskiego; • uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji: tytuł ratownika, uprawnienia ster motorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji, prawo jazdy kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych.

KOGO SZUKAMY? JAKIE SĄ WYMAGANIA? CO MOŻESZ ROBIĆ W POLICJI?

Jeżeli jesteś młodym człowiekiem, z pasjami, który chce pomagać ludziom i stać na straży ich bezpieczeństwa Policja jest idealnym wyborem zawodowym dla Ciebie. Każdy z nas jest inny, każdy jest niezbędnym ogniwem dbającym o bezpieczeństwo.

Możesz pracować w pionie prewencyjnym, kryminalnym czy też logistycznym. Służbę pełnić na lądzie, na wodzie i w powietrzu. To jak się potoczy Twoja kariera zawodowa, zależy od Twoich predyspozycji, umiejętności, doświadczenia oraz od odrobiny szczęścia, jak w każdej dziedzinie życia.

WYMOGI FORMALNE:

Służbę w Policji możesz pełnić, jeżeli jesteś obywatelem Polski:

 • o nieposzlakowanej opinii,
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystającym z pełni praw publicznych,
 • posiadającym co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadającym zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować,
 • dajesz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto jeżeli jesteś mężczyzną powinieneś posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej–czyli mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesiony do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej).

WYMAGANIA DODATKOWE, ALE NIE OBOWIĄZKOWE:

Policjantem możesz zostać jeżeli masz co najmniej średnie wykształcenie.

 • W trakcie postępowania kwalifikacyjnego przyznawane są punkty dodatkowe z tytułu wykształcenia posiadanego przez kandydata. I tak jeżeli masz:
 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny – 8 pkt,
 • tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny – 7 pkt,
 • wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lubbranżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) – 7 pkt.
 • Preferowane i dodatkowo punktowane umiejętności posiadane przez kandydatów:
 • tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym – 6 pkt,
 • prawo jazdy kategorii „B” – 6 pkt,
 • uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych – 4 pkt,
 • dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – 4 pkt.
 • Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – 2 pkt.
 • Uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz do prowadzenia łodzi motorowej – 2 pkt.
 • prawo jazdy kategorii innej niż „B” – 2 pkt.

JAKIE DOKUMENTY, GDZIE I KIEDY ZŁOŻYĆ?

 • podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi przyjęcie do służby w Policji ( musisz napisać je samodzielnie-> nie ma na nie określonego wzoru)
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) ( możesz pobrać go z naszej strony internetowej z zakładki rekrutacja—>http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp/15/3723/Przydatne_dokumenty.html
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (czytelne   kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (czytelne   kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • książeczka wojskowa (z adnotacją o przeniesieniu do rezerwy),
 • kserokopię prawa jazdy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

• na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce „REKRUTACJA”,
na naszym doborowym Fanpage na Facebooku i na Instagramie „Zostań Łódzkim Policjantem”
• pod numerami tel.  (47) 841–13–69;  (47) 841–13–65;  (47) 841-30-16;  (47) 841-22-18.

DOKUMENTY DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻNA SKŁADAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU  W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI (W  PRZEZNACZONEJ  DO  TEGO  CELU  SKRZYNCE UMIESZCZONEJ  PRZY  RECEPCJI) lub w KOMENDACH POWIATOWYCH I MIEJSKICH GARNIZONU ŁÓDZKIEGO.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: