Co dalej z Pałacem Saskim? Wiceprezydent Boczkaja wydał oświadczenie

Problemy związane z 10-milionową dotacją na rewitalizację Pałacu Saskiego to najgorętszy temat ostatnich dni. Oficjalne oświadczenie w tej sprawie wystosował Jacek Boczkaja, zastępca prezydenta Kutna.

- R E K L A M A -

Oświadczenie Prezydenta Miasta Kutna

w sprawie odstąpienia od umowy dofinansowania pozyskanego na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego 2014 – 2020”.

- R E K L A M A -

W 2019 roku Miasto Kutno rozpoczęło prace budowlane w ramach realizacji projektu pn. Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie. Po ich rozpoczęciu i dokonaniu pierwszych prac rozbiórkowych pałacu ujawniony został realny stan substancji zabytkowej obiektu. Na zlecenie Wykonawcy tj. Przedsiębiorstwa Budowlanego „KROL”, w kwietniu i maju br. zostały przeprowadzone przez rzeczoznawcę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego badania dotyczące stanu zachowania drewnianej konstrukcji ścian, podwalin, stropów, oraz konstrukcji drewnianej więźby dachowej. Na podstawie uzyskanych opinii mykologiczno – konserwatorskich Wykonawca w dniu 14 czerwca 2019 roku poinformował Miasto Kutno, iż po dokonaniu znacznego zakresu odkrywek oraz rozbiórek konserwatorsko – budowlanych zagrożone jest zachowanie limitu w zakresie procentowego odzyskania substancji zabytkowej, a limit ten stanowił podstawowy warunek dotacji unijnej na realizację projektu.

Miasto Kutno, pismami z dnia 28 czerwca i 19 sierpnia br., wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o odstąpienie od określonego w regulaminie unijnego konkursu limitu procentowego odbudowy zabytku.

- R E K L A M A -

Pismem z dnia 13 września br. Urząd Marszałkowski ostatecznie potwierdził brak możliwości zwiększenia w/w limitu z uwagi na obowiązek równego traktowania beneficjentów w ramach tego samego naboru wniosków.

reklama

W związku z powyższym Miasto, minimalizując ryzyko narastania odsetek za wykorzystanie kolejnych transz przyznanej w wysokości 10,5 mln zł dotacji, zobowiązane jest podjąć decyzję o odstąpieniu od realizacji umowy. Na obecnym etapie wiąże się to z koniecznością zwrotu wykorzystanych dotychczas środków z dotacji w wysokości 522 113,00 zł.

Pałac Saski to unikalne dobro kultury narodowej i europejskiej, ale przede wszystkim najcenniejszy zabytek historyczny Kutna. Obiekt od lat obecny jest zarówno w przestrzeni miejskiej, jak również zakorzeniony w świadomości mieszkańców. Mając na uwadze szczególny charakter obiektu, jego znaczenie dla miasta, poniesione nakłady oraz obecny stan zaawansowania prac konserwatorsko – budowlanych, uważam, że zadanie to powinno być kontynuowane i zakończone w planowanym terminie.

Miasto w Wieloletniej Prognozie Finansowej posiada zabezpieczenie środków własnych na realizację tego zadania. Natomiast podejmowane będą również wszelkie starania o pozyskanie alternatywnego źródła finansowania tej ważnej inwestycji. Już z końcem bieżącego roku planowane jest aplikowanie o dofinansowanie zadania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Jacek Boczkaja
Zastępca Prezydenta Miasta

reklama

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: