reklama
reklama

Czas intensywnej pracy w Gminie Łanięta. Wójt Tomasz Szczęsny podsumowuje ostatni rok

Rok 2023 w Gminie Łanięta był czasem wytężonej pracy. Zrealizowano szereg przedsięwzięć, na które pozyskano bardzo duże środki zewnętrzne.

- R E K L A M A -

– Dzięki tym środkom byliśmy w stanie przeprowadzić m.in. remonty świetlic wiejskich, remonty dróg gminnych oraz wiele mniejszych projektów – wszystkie w znaczący sposób wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców naszej Gminy. Kwota wydatków inwestycyjnych w Gminie Łanięta w 2023 roku wyniosła niemalże 6 milionów złotych – mówi Tomasz Szczęsny, Wójt Gminy Łanięta.

Poniżej największe i najważniejsze przedsięwzięcia w Gminie Łanięta w 2023 roku:

- R E K L A M A -

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Instalacja OZE w świetlicach wiejskich Gminy Łanięta

Inwestycja została dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Inwestycje objęły świetlice wiejskie w miejscowościach Anielin i Wilkowia, a polegały na zamontowaniu paneli fotowoltaicznych oraz klimakonwektorów. Dzięki tym przedsięwzięciom mieszkańcy mogą w komfortowych warunkach spędzać czas w świetlicach wiejskich. Zimą instalacja zapewni ciepło, latem natomiast pomieszczenia będzie można ochładzać.

- R E K L A M A -

Kwota dofinansowania: 152 008,00 zł

Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Klonowcu Wielkim

Pierwsza inwestycja dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania wykonano: remont świetlicy, zamontowano instalację fotowoltaiczną wraz z pompami ciepła powietrze – powietrze (klimakonwektory) – podobnie jak w świetlicach wiejskich w Anielinie i Wilkowii instalacja zimą zapewni ciepło, latem pomieszczenia będzie można ochładzać. Dodatkowo zainstalowana została również mechaniczna wentylacja. Obok świetlicy powstał plac zabaw – wspaniałe miejsce dla dzieci na zabawę w letnie dni. Uroczyste otwarcie świetlicy odbyło się w kwietniu 2023 roku.

Klonowy Zakątek w Gminie Łanięta

Gmina Łanięta znalazła się wśród 21 jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, którym udzielono z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”. W ramach tego przedsięwzięcia zagospodarowano teren wokół świetlicy wiejskiej w Klonowcu Wielkim: wykonano nasadzenia drzew rodzimych, drzew ozdobnych i roślin miododajnych, zakupiono altanę ogrodową wraz z grillem, powstała alejka wokół świetlicy, ekologiczne ławki solarne z koszami na odpady, zbiornik do wody deszczowej, zielony przystanek, tablica historyczna oraz tablica informacyjna o dofinansowaniu.

Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Witoldowie wraz z budową placu zabaw

Inwestycja jest realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja III PGR. Trwają prace, polegające na modernizacji całego budynku m. in. modernizacji pokrycia dachowego, stolarki drzwiowej i okiennej, ogrzewania. Całość zostanie dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Ponadto zagospodarowany zostanie teren wokół budynku poprzez utworzenie placu zabaw i montaż ogrodzenia. Już niedługo mieszkańcy będą mogli korzystać z wyremontowanej świetlicy wiejskiej, która stanie się miejscem spotkań, integracji i zabawy.

Kwota dofinansowania: 1 960 000,00 zł

Modernizacja budynku w Łaniętach nr 15E z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową

Trwają prace remontowe w budynku po byłym przedszkolu – tutaj również powstanie świetlica wiejska. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn.”Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Projekt obejmuje: wymianę wszystkich instalacji, malowanie dachu, przebudowę pomieszczeń wewnętrznych, docieplenie poddasza, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, dostosowanie budynku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Obiekt zostanie podłączony do internetu światłowodowego.

Kwota dofinansowania: 453 270,24 zł

INWESTYCJE DROGOWE

Największa drogowa inwestycja w historii gminy

Projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Łanięta” to największa w historii Gminy Łanięta inwestycja drogowa. Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę prawie 12 mln zł – przebudowanych zostanie łącznie prawie 16 km dróg! Ukończono już przebudowę dróg w miejscowościach Chruścinek, Świecinki, i Bronisławów, trwają prace w miejscowościach Klonowiec Wielki i Zgoda.

Kwota dofinansowania: 11 305 000,00 zł

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 102281E w miejscowości Łanięta

Wykonano „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 102281E w miejscowości Łanięta” – przedsięwzięcie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Inwestycja ta pozwoli rolnikom na bezpieczny i swobodny dojazd do swoich pól. Jednakże wspomniana droga odgrywa również kluczowe znaczenie w sieci dróg publicznych na terenie gminy Łanięta, łączy bowiem dwie drogi powiatowe Nr 2140E i Nr 2142E.

Kwota dofinansowania: 245 590,00 zł

GOSPODARKA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA

• Modernizacja sieci wodociągowej – w ramach zadania inwestycyjnego wymieniono łącznie 40 hydrantów oraz 12 zasuw wodociągowych na terenie Gminy.

Kwota inwestycji: 211 206,12 zł

• Modernizacja sieci kanalizacyjnej – w ramach modernizacji sieci kanalizacyjnej wymienione zostały pompy w dwóch przepompowniach ścieków w miejscowości Łanięta oraz w jednej przepompowni ścieków w miejscowości Suchodębie. Przepompownie zostały wyposażone w nowe szafy sterujące. Kwota inwestycji: 116 850,00 zł

• Zakupiono agregat prądotwórczy wraz z podłączeniem do instalacji – agregat prądotwórczy zainstalowano na terenie Stacji Uzdatniania Wody – dzięki tej inwestycji gmina jest wyposażona w awaryjne źródło zasilania.

Kwota inwestycji: 143 541,00 zł

Kampania w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Łanięta

W ramach kampanii umieszczono dodatkowe pojemniki, do których mieszkańcy mogą wrzucać segregowane odpady komunalne. Tzw. dzwony postawiono w trzech lokalizacjach: przy budynku wielorodzinnym pod adresem Klonowiec Wielki 4, przy budynku wielorodzinnym pod adresem Łanięta 10 oraz na osiedlu budynków wielorodzinnych w Chrośnie.

Zakup budynku w miejscowości Łanięta na działce nr 204/28

W minionym roku Gmina Łanięta stała się właścicielem części budynku pod adresem Łanięta 15F, tj. po Banku Spółdzielczym. W tym roku planowane jest rozpoczęcie kompleksowego remontu obiektu. Na ten cel gmina posiada środki w wysokości 7 000 000,00 zł.

Zakup samochodu elektrycznego wraz z punktem do ładowania pojazdów

Kwota pożyczki i dotacji: 300 000,00 zł

SOŁECTWO NA PLUS

Jak co roku we współpracy z Sołtysami gmina Łanięta realizowała granty sołeckie w ramach programu „Sołectwo na Plus”. Pięć sołectw terenu gminy otrzymało dofinansowania w kwocie po 12 tys. zł każde.

– Dziękujemy Sołtysom oraz mieszkańcom za pomysły, zaangażowanie oraz pracę i trud przy realizacji tych przedsięwzięć. Granty sołeckie mają na celu nie tylko realizację małych projektów lokalnych, ale także wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej – mówi Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny.

• Budy Nowe – „Zakup oraz montaż altany ogrodowej”
• Chrosno – „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Klonowcu Wielkim”
• Suchodębie – „Remont krzyży i figurki w sołectwie Suchodębie”
• Witoldów – „Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Witoldowie
• Wola Chruścińska – „Aktywizacja mieszkańców oraz rewitalizacja sołectwa”

SZKOLNE

• Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach

Dzięki pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dotacji, przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach powstało boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej, piłki ręcznej, koszykówki i tenisa ziemnego. Ta sportowa inwestycja nie tylko unowocześni przyszkolną infrastrukturę, ale przede wszystkim umożliwi aktywność fizyczną oraz sportowy rozwój dzieci i młodzieży. Z obiektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy naszej Gminy. Wiosną planowane jest uroczyste otwarcie boiska.

Kwota dofinansowania: 230 000,00 zł

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach

Kwota inwestycji: 40 980,00 zł

Laptopy dla czwartoklasistów

Przekazano 17 laptopów dla czwartoklasistów ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach w ramach Rządowego Programu „Laptop dla ucznia” za kwotę ok. 50 000,00 zł. Program realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji – to rządowa inicjatywa, która ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

W ramach Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadania „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych” ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, Gmina Łanięta zakupiła dla jednostki OSP w Suchodębiu: agregat hydrauliczny, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, wąż przedłużający, piłę ręczną do szyb klejonych, nóż do pasów bezpieczeństwa, wybijak do szyb hartowanych, matę narzędziową.

Kwota inwestycji: 70 000,00 zł

W ramach realizacji zadania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa ze środków Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaniętach zakupiono: kamerę termowizyjną, sprężarkę do uzupełniania powietrza w butlach do aparatów ochrony dróg oddechowych. Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. Dlatego niezbędne jest ich doposażanie w sprzęt ratujący życie i mienie mieszkańców.

Kwota inwestycji: 54 927,00 zł

UTWORZENIE SPÓŁKI SIM KZN ZIEMI KUTNOWSKIEJ

Ogromny sukces 2023 roku to utworzenie spółki SIM KZN Ziemi Kutnowskiej z siedzibą w Łaniętach. Wraz z dziewięcioma gminami z powiatu kutnowskiego i łęczyckiego Gmina Łanięta podpisała akt notarialny – dzięki temu powstaną nowe budynki wielorodzinne. Budowa takiego budynku rozpocznie się już niebawem – inwestycja realizowana będzie w miejscowości Suchodębie. Będą to mieszkania na wynajem dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, mają natomiast tzw. zdolność czynszową. Po 15 – 20 latach najemcy będą mogli nabyć mieszkania na własność. Gmina Łanięta otrzymała 3 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – kwota ta stanowi wkład własny Gminy w utworzeniu spółki.

Dofinansowanie: 3 000 000,00 zł

Renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele w Łaniętach

Ogromne środki pozyskano również z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łaniętach – kwota to prawie 1 mln zł. Już niebawem XIX wieczna dzwonnica, będąca wizytówką Łaniąt, doczeka się gruntownego remontu. Projekt będzie realizowany przez łanięcką Parafię przy współpracy z Gminą.

Kwota dofinansowania: 989 000,00 zł

WYDARZENIA KULTURALNE

• Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka

Przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Łaniętach i Nadleśnictwem Kutno z siedzibą w Chrośnie gmina Łanięta zorganizowała 3 czerwca 2023 piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Podczas wydarzenia na mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji.

Piknik „Bezpieczny Powiat”

Piknik „Bezpieczny Powiat” odbył się 14 czerwca na terenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach. Było to wydarzenie o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, zorganizowane zostało przy współpracy z Powiatem Kutnowskim i Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych „Szansa”.

Dożynki Powiatowo – Gminne

27 sierpnia 2023 roku odbyły się Dożynki Powiatowo – Gminne w Łaniętach. Był piękny korowód dożynkowy, wiele występów artystycznych, regionalne pyszności oraz moc atrakcji dla mieszkańców całego regionu. Dożynki Powiatowo–Gminne w Łaniętach zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Dożynki 2023, Patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa, Wojewody Łódzkiego Karola Młynarczyka oraz Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Ekologiczny Piknik Rodzinny w Łaniętach

15 września 2023 r., na stadionie w Łaniętach odbył się Ekologiczny Piknik Rodzinny. Poprzez zabawę, gry i konkursy na różnych stanowiskach obsługiwanych przez animatorów uczestnicy pikniku mieli możliwość poszerzać swoją wiedzę na temat ochrony powietrza i ochrony środowiska oraz brać udział w wielu różnorodnych doświadczeniach, zabawach i pokazach. Organizacja edukacyjnego ekologicznego pikniku rodzinnego na terenie gminy Łanięta była możliwa dzięki dofinansowaniu z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, które wynosi około 40 tys. zł.

Światowy Dzień Drzewa

10 października obchodzono Dzień Drzewa. Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Kutno z siedzibą w Chrośnie gmina otrzymała sadzonki drzew, takich jak modrzew, brzoza, jarząb i pigwowiec. Sadzonki rozdano mieszkańcom gminy, a akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

• „Najładniejszy Ogród 2023 Roku w Gminie Łanięta”

Dużą popularnością cieszyła się kolejna (III) edycja konkursu „Najładniejszy Ogród 2023 roku w Gminie Łanięta”– do tegorocznej edycji zgłosili się właściciele 8 ogrodów. Na uznanie zasługuje ogrom pracy, którą każdego dnia wkładają w ich utrzymanie. Właściciele zadbali o piękne kompozycje, dobierając w nietuzinkowy sposób gatunki wielobarwnych kwiatów, drzew i krzewów. Odpowiedni dobór roślin gwarantuje wspaniały efekt wizualny przez cały sezon.

Koło Seniora

W GOKiS utworzono Koło Seniora, które cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, obecnie należy do niego już 16 osób. W ramach działalności Koła odbywają się zajęcia rozwijające indywidualne umiejętności i zainteresowania np. zajęcia plastyczne, florystyczne i rękodzielnicze, a także spotkania integracyjno – kulturalne.

Zespół Folklorystyczny “Łanięckie Słowiki”

Przy GOKiS prężnie działa również zespół folklorystyczny „Łanięckie Słowiki”, który zrzesza grupę miłośników tradycji ludowej, w szczególności muzyki. Śpiewem, muzyką i strojem ludowym kultywuje i promuje folklor ziemi łowickiej, wykonuje piosenki ludowe i taneczne. Zespół uatrakcyjnia wydarzenia gminne, promuje również Gminę Łanięta na konkursach lokalnych oraz ogólnopolskich.

Jubileusze Pożycia Małżeńskiego

Dużym wydarzeniem 2023 roku była organizacja jubileuszy pożycia małżeńskiego. Trzy pary obchodziły 50-lecie, a dwie pary 60-lecie pożycia małżeńskiego. Zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej rodziny doceniony został przez najbliższych, a także przez władze gminne i państwowe. Dowodem tego było przyznanie przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczeń „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Z tej okazji w świetlicy wiejskiej w Klonowcu Wielkim zorganizowane zostało spotkanie dla jubilatów i ich rodzin.

(UG Łanięta)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: