reklama

Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Kutno. Nie będzie podwyżek za odbiór odpadów

W 2023 roku w gminie Kutno nie będzie podwyżek za opłaty za odpady komunalne – poinformowała wójt gminy Kutno Justyna Jasińska. Odbiorcą odpadów wciąż będzie firma PreZero Service Centrum.

- R E K L A M A -

Jak czytamy w komunikacie wydanym przez Urząd Gminy Kutno, Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska z ogromną przyjemnością informuje, że stawka opłaty za odpady komunalne w 2023 roku nie ulega zmianie i wynosi 38 zł. miesięcznie. Jednocześnie w przypadku mieszkańców kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym stawka ulega obniżeniu o 25 % i wynosi 28,50 zł od osoby. Z ulgi w opłacie korzysta każdy właściciel nieruchomości, który zaopatrzy się w kompostownik i będzie kompostował bioodpady. Każdy kto do chwili obecnej nie korzystał ze zwolnienia z opłat a chciałby skorzystać jest zobowiązany złożyć ponownie deklarację.

W 2023 roku odbiorcą odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych w gminie Kutno zgodnie z zawartą umową jest firma PreZero Service Centrum sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127 w Kutnie.

- R E K L A M A -

– Przypominamy, że właściciele nieruchomości nowo zamieszkałych zobowiązani są do złożenia pierwszej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – informują urzędnicy.

Za okres 11 miesięcy 2022 r.z terenu gminy Kutno zebrano łącznie 2482 tony odpadów z czego :

- R E K L A M A -

– 1555 ton stanowią niesegregowane zmieszane odpady komunalne,
– 335 ton stanowią bioodpady,
– 252 tony stanowią zmieszane odpady opakowaniowe,
– 196 ton stanowi szkło.

W analogicznym okresie roku 2021 zebrano łącznie 2788 ton odpadów z czego:

– 1454 tony stanowiły niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
– 718 ton stanowiły bioodpady,
– 245 ton stanowiły zmieszane odpady opakowaniowe,
– 187 ton stanowiło szkło.

Jak wynika z powyższego zestawienia nastąpił spadek ilości odpadów komunalnych ogółem o 306 ton, co stanowi 11%. Najwyższy spadek ilości odpadów zanotowano we frakcji bioodpady, których w stosunku do 2021 roku ubyło 383 ton, co stanowi 53%. Powodem spadku ilości tych odpadów jest zwiększenie ilości nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych.

W gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2022r zarejestrowanych jest 7658 osób, a na koniec 2021 roku w systemie funkcjonowały 7511 osoby.

Posiadanie kompostownika zadeklarowało 4577 osób, które płacą stawkę 28,50 zł, co stanowi 60 % ogółu mieszkańców.

– W celu zminimalizowania ponoszonych kosztów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz troską o środowisko naturalne zachęcamy Państwa do racjonalnego gospodarowania odpadami, poprzez segregowanie odpadów, kompostowanie bioodpadów, rozsądne zakupy – dodają urzędnicy z UG Kutno.


- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: