reklama

Jest praca w Urzędzie Miasta – nabór w Wydziale Finansów i Budżetu

Urząd Miasta Kutno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Podinspektora/Inspektora w Wydziale Finansów i Budżetu. Jakie trzeba spełnić warunki?

- R E K L A M A -

Wyłoniona osoba może liczyć na zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w wymiarze całego etatu w ramach umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony.

- R E K L A M A -

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie nauk ekonomicznych,
 3. co najmniej dwa lata stażu pracy na umowę o pracę w urzędach jednostek samorządu gminnego lub w jednostkach organizacyjnych jednostki samorządu gminnego,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora/inspektora,
 6. nie był(a) skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

II. Wymagania dodatkowe:

- R E K L A M A -
 1. znajomość ustawy o VAT;
 2. znajomość przepisów w zakresie centralizacji podatku VAT w gminach;
 3. znajomość ustawy o finansach publicznych;
 4. znajomość ustawy o rachunkowości;
 5. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 6. znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 7. umiejętność obsługi komputera (znajomość środowiska MS Office);
 8. umiejętność obsługi programów komputerowych w zakresie ewidencji i rozliczania podatku VAT;
 9. umiejętność sprawnej i bezkonfliktowej obsługi klientów;
 10. umiejętność pracy w zespole.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:

 1. prowadzenie ewidencji podatku VAT w zakresie zakupów i sprzedaży oraz sporządzanie częściowej deklaracji VAT dla Urzędu Miasta Kutno;
 2. prowadzenie skonsolidowanego rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług obejmującego czynności prowadzone przez jednostki organizacyjne Miasta Kutno, sporządzanie deklaracji VAT dla Miasta Kutno, uwzględniając deklaracje częściowe otrzymane od jednostek organizacyjnych oraz deklarację częściową Urzędu Miasta Kutno; 
 3. rozliczenia należności z tyt. VAT z urzedem skarbowym;
 4. tworzenie pliku JPK dla Urzędu Miasta Kutno oraz sporządzenie pliku JPK dla Miasta Kutno z uwzględnieniem częściowych plików JPK jednostek organizacyjnych i pliku JPK Urzędu Miasta Kutno oraz przesyłanie go do Ministerstwa Finansów;
 5. opracowywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie stosowania ustawy o podatku VAT;
 6. wystawianie faktur VAT z tyt. czynności stanowiących przedmiot opodatkowania zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług;
 7. prowadzenie rejestru należności i zobowiązań z tytułu rozrachunków w podatku VAT oraz uzgadnianie zaległości i nadpłat w tym zakresie;
 8. prowadzenie ewidencji przypisów i wpłat należności budżetowych w oparciu o zawarte umowy cywilno – prawne związane z działalnością administracyjną w zakresie wynajmu pomieszczeń, ksero, pozostałej sprzedaży, not księgowych, refundacji robót publicznych i prac społecznie użytecznych oraz windykacji należności finansowych w tym zakresie;
 9. sporządzanie not księgowych oraz wystawianie not korygujących do faktur;
 10. sporządzanie dokumentacji poniesionych wydatków ze środków Powiatowego Urzędu Pracy do refundacji oraz jej rozliczanie;
 11. prowadzenie ewidencji nałożonych przez Straż Miejską w Kutnie mandatów karnych,  ewidencjonowanie wpłat dokonywanych na ich poczet, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych przeciwko osobom, które tych kar nie uiściły  w terminie i kierowanie ich do właściwych organów egzekucyjnych,  rozpatrywanie podań, zbieranie materiału dowodowego i przygotowywania decyzji oraz pism w sprawie udzielania ulg w płatnościach należności za mandaty karne;
 12. terminowe przekazywanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rachunek dochodów budżetu państwa;
 13. księgowanie oraz sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym comiesięcznych sprawozdań z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie oraz ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kutnie;
 14. opracowywanie planów finansowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Kutnie;
 15. uzgadnianie sald na kontach dotyczących księgowań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Kutnie;
 16. ewidencjonowanie i uzgadnianie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
 17. sporządzanie kwartalnej sprawozdawczości w zakresie dochodów budżetu państwa;
 18. sporządzanie innych okresowych sprawozdań i analiz w zakresie realizowanych zadań; 
 19. obsługa interesantów w sprawach związanych z wykonywanymi obowiązkami.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. udokumentowanie co najmniej dwóch lat stażu pracy na umowę o pracę w urzędach jednostek samorządu gminnego lub w jednostkach organizacyjnych jednostki samorządu gminnego (kserokopie wszystkich świadectw pracy),
 5. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk kwestionariusza można otrzymać w Urzędzie Miasta pok. 233 lub pobrać ze strony BIP – u),
 6. kserokopie wszystkich świadectw pracy,
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku podinspektora/inspektora,
 9. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w sprawie rekrutacji (druk oświadczenia można otrzymać w Urzędzie Miasta pok. 233 lub pobrać ze strony BIP-u),
 11. w przypadku niepełnosprawności osoby – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 12. inne dokumenty (zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy) o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

V.1.Kandydaci, którzy nie spełnili wymagań formalnych otrzymują pisemną informację z podaniem przyczyny odrzucenia kandydatury.

2.Kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli taka będzie przeprowadzona.

3.Osoba wyłoniona w drodze naboru, z którą będzie nawiązany stosunek pracy jest zobowiązana przed dniem zatrudnienia przedstawić zaświadczenie o niekaralności.

4.Prezydent Miasta może odstąpić od wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy na każdym etapie postępowania konkursowego.

VI.Przy rozpatrywaniu kandydatur, zgodnie z wymogami konkursu będą brane pod uwagę wg. kolejności następujące kryteria:

1.   doświadczenie zawodowe zbieżne z wymaganym na stanowisku, o które ubiega się kandydat,

2.   posiadane uprawnienia i umiejętności,

3.   ocena rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem ”Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora w Wydziale Finansów i Budżetu w Urzędzie Miasta Kutno” w terminie do dnia 19.11.2018 r. włącznie w siedzibie Urzędu Miasta,  Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno w pok. 233 lub pocztą na adres Urzędu – z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora w Wydziale Finansów i Budżetu w Urzędzie Miasta Kutno” – decyduje data wpływu do Urzędu Miasta.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://umkutno.bip.e-zeto.eu, na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.kutno.ploraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta przy pokoju 201.

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych :

w miesiącu październiku 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Kutno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: