reklama
reklama

Porozumienie dla Kutna na „TAK” w sprawie absolutorium dla prezydenta Burzyńskiego. „Realizacja budżetu przyniosła wiele korzyści”

Tak jak już informowaliśmy, radni głosowali dziś nad udzieleniem absolutorium prezydentowi Zbigniewowi Burzyńskiemu, a także m.in. przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok. W sprawie wydania pozytywnej opinii w obu kwestiach jednogłośni byli radni Porozumienia dla Kutna.

- R E K L A M A -

Prezydent Burzyński otrzymał dziś absolutorium 12 głosami „za” i 7 głosami „przeciw”. Wcześniej zaprezentowaliśmy negatywne stanowisko radnych Prawa i Sprawiedliwości, a teraz publikujemy treść oświadczenia, które podczas wtorkowej sesji wygłosiła Joanna Podemska z Porozumienia dla Kutna.

Pełna treść oświadczenia:

- R E K L A M A -

Planowane dochody po zmianach zostały zrealizowane w 95.85% tj. w wysokości 213.090.789,87 zł, natomiast dochody bieżące, a więc dochody pochodzące z podatków i opłat lokalnych, z udziałów w podatkach przekazywanych z budżetu państwa, z subwencji i dotacji na zadania bieżące oraz z innych wpływów budżetowych – zrealizowane w 96.48%

To co najistotniejsze po stronie dochodów to uzyskanie dochodów wyższych od planowanych we wpływach udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan jest ustalany przez Ministerstwo Finansów), gdzie na plan 47.933.912,00 zł, wykonanie wyniosło 48.386.893,00 zł, tj. około 101%. Dochody te są tworzone z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych płaconych przez mieszkańca naszego miasta od uzyskiwanych wynagrodzeń, a ich wysokość licząc od wykonania 2018 roku wzrósł o prawie 3.5 mln złotych.

- R E K L A M A -

Pragnę dodać, że rok 2019 przyniósł kolejny wzrost zatrudnienia w szczególności w strefie przemysłowej miasta.

Należy tutaj zwrócić uwagę, iż w obszarze państwo/rząd przy akceptacji Prezydenta RP – rząd przeprowadził reformę systemu podatkowego. Co do zasady, reforma jak najbardziej potrzebna natomiast skutki finansowe poniosły w znacznej części miast i gminy czyli samorządy, w tym również miasto Kutno. Do dnia dzisiejszego nie doszło do zwrotu tych pieniędzy miastu przez budżet państwa. Brakuje pomysłu i środków w budżecie centralnym, z których można byłoby zrekompensować utracone dochody naszemu miastu.

Gdy porównamy dane finansowe dot. wzrostu wynagrodzeń oraz dane ekonomiczne dotyczące wzrostu zatrudnienia to przy wzroście wynagrodzenia przeciętnego i minimalnego o ok. 7% to dynamika wzrostu dochodów w stosunku do planu ustalonego przez Ministra Finansów spadła z 2.7 mln zł w 2018 od 0.5 mln zł w 2019.

Podsumowując, na reformach rządowych, licząc do planu, miasto w ubiegłym roku straciło (budżet państwa nie oddał tych środków) ok. 2.2 mln złotych. Planowane wydatki po zmianach zostały zrealizowane w 92.48% tj. w kwocie 221.201.157,06 zł w tym: wydatki bieżące w 95,01%, a wydatki majątkowe w 77,91%.

W 2019 roku w ramach wydatków majątkowych – inwestycyjnych kontynuowano i rozpoczęto (mimo wielu trudności) realizację ważnych zadań, które zmienią przestrzeń architektoniczną miasta oraz poprawią jakość świadczonych dla mieszkańców usług tj.

– „Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej”

– „Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna”

– „Adaptacja budynku przy ul. Majany 1 w Kutnie na mieszkania wspomagane”

– „Rewitalizacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie”

Ponadto przeprowadzono modernizację bądź remonty zasobów komunalnych – mieszkaniowych oraz wielu ważnych ulic, chodników, parkingów, skwerów i placów dla mieszkańców naszego miasta. Dokonano przebudowy ulic: Jagiełły, Batorego i Chrobrego (wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych) oraz ul. Niecałej, a także parkingu przy Szkole Muzycznej.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono realizację ważnych codziennych potrzeb w wielu obszarach życia naszych mieszkańców tj. m.in. oświata i wychowanie, pomoc społeczna, zadań w zakresie wspierania rodzin – tutaj zwiększono liczbę miejsc w Żłobku Miejskim o kolejne 35 przy pozyskaniu wsparcia w kwocie ponad 70 tys. zł. Finansowano również działalność instytucji kultury, wielu stowarzyszeń oraz jednostek budżetowych w obszarze sportu.

W roku 2019 miasto zmuszone było sfinansować koszty podwyżek wdrożonych przez rząd dla nauczycieli od 1 września. Koszty wyniosły ok. 860 tys. zł, z czego rząd przekazał tylko 550 tys. zł, zatem miasto zmuszone było dołożyć ze środków własnych (z pieniędzy naszych mieszkańców) ok. 310 tys. złotych.

Ponadto w związku z niedofinansowaniem zadań rządowych, miasto uruchomiło środki samorządowe, aby zabezpieczyć realizację niezbędnych potrzeb dla wszystkich mieszkańców.

W 2019 roku wspierano ze środków samorządowych przedsięwzięcia proekologiczne. Przekazano środki dla 90 gospodarstw domowych z przeznaczeniem na modernizację systemów ogrzewaniach ograniczających emisję zanieczyszczeń (prawie 260 tys. złotych) oraz dla 14 gospodarstw domowych z przeznaczeniem na dofinansowania podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji (prawie 41 tys. zł).

W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano 19 zadań wybranych przez naszych mieszkańców, które bezpośrednio spełniają ich najważniejsze potrzeby.

Zadłużenie miasta wyniosło ok 68.8 mln zł z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz 1.9 mln złotych z tytułu zakupów z odroczonym terminem płatności m.in. urządzeń oświetlenia ulicznego. Wszystkie wskaźniki zadłużenia miasta są na bezpiecznym poziomie tj. zadłużenie w stosunku do dochodów 32.3% przy max dopuszczalnym poziomie 60%. Wskaźnik obsługi długu 6.8% przy max dopuszczalnym poziomie 15% oraz wskaźnik zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynoszący 5.69% przy maks. Dozwolonym 6.37%.

Mimo wskazanych trudności w zakresie realizacji dochodów i wydatków naszego miasta za rok 2019 uzyskano wolne środki w kwocie ponad 8.7 mln zł oraz nadwyżkę operacyjną w kwocie 6.2 mln złotych.

Reasumując chcemy oznajmić, że wykonanie budżetu miasta w 2019 roku odbywało się w oparciu o przyjęte uchwały Rady Miasta Kutno, a jego przebieg (w oparciu o przedłożone sprawozdania finansowe) uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

Uważamy, że realizacja budżetu przyniosła wiele korzyści dla miasta i jego mieszkańców, wpłynęła pozytywnie na rozwój Kutna. Dlatego my, Klub Radnych Porozumienie dla Kutna, będziemy głosować za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

Uprzedzę też bieg wypadków i dodam, że będziemy głosować także za udzieleniem absolutorium Panu Zbigniewowi Burzyńskiemu za 2019 rok.

Klub Radnych Porozumienie Dla Kutna

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: