Wiadomości KutnoPolitykaZarząd Powiatu otrzyma wotum zaufania? Niebawem głosowanie

Zarząd Powiatu otrzyma wotum zaufania? Niebawem głosowanie

W przyszłą środę o 14:00 odbędzie się X Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego. Wśród najważniejszych punktów obrad znajduje się m.in. głosowanie nad wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.

- Reklama -

Porządek obrad:

- Reklama -

1 Otwarcie sesji.

2 Sprawozdanie roczne z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie za 2018 rok,

- Reklama -

3 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie za rok 2018, wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na rok 2019,

4 Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Kutnowskiego za 2018 rok oraz debata nad raportem,

5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kutnowskiego wotum zaufania.

6 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Kutnowskiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kutnowskiego za 2018 rok:

a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2018 rok,

b) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Kutnowskiego za 2018 rok,

c) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania Zarządu Powiatu w Kutnie z wykonania budżetu za 2018 rok,

d) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Kutnowskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku,

e) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego,

f) zapoznanie się z opiniami stałych Komisji Rady Powiatu Kutnowskiego,

g) dyskusja,

h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

7 Absolutorium dla Zarządu Powiatu Kutnowskiego za 2018 rok:

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kutnowskiego za 2018 rok,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kutnowskiego za 2018 rok,

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kutnowskiego za 2018 rok.

8 Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2019 rok,

b) nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Kutnie.

9 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Kutnowskiego z realizacji Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

10 Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu
Kutnowskiego za 2018 rok.

11 Informacja Starosty Kutnowskiego o działaniach w okresie międzysesyjnym.

12 Interpelacje i zapytania.

13 Sprawy różne.

14 Zakończenie obrad.

- Reklama -
reklama

Nie przegap:

reklama

Przeczytaj także inne wiadomości z Kutna i okolic: